Pada masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa al-Rasyidin, kriteria ini dijadikan sebagai kriteria pokok pada setiap pengangkatan pejabat negara. Dalam catatan sejarah islam. Kita mengenal nama-nama seperti Sa’ad bin Abi Waqqash, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah dan Amr bin al-Ash. Mereka dan Khulafa al-Rasyidin sendiri…