mukhathith al-asanid

Tsulatsiyyat al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari

Majalah Nabawi – Mencari sanad ‘aly dalam menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis merupakan perkara yang sunnah (keterangannya ada di kitab Taqrib al-Nawawi). Oleh karena itu, banyak ulama yang meriwayatkan satu hadis melalui banyak jalur guru. Diantaranya adalah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari (lebih terkenal dengan Imam Bukhari) dalam Sahih al-Bukhari.

Defisini Tsunaiyyat dan Tsulatsiyyat

Ada sebutan sanad Tsunaiyyat, Tsulatsiyyat, Ruba’iyyat, Khumasiyyat, Sudasiyyat. Sependek pengetahuan kami, Tsunaiyyat ada di kitab al-Muwaththa Imam Malik yaitu antara Imam Malik sampai Rasulullah itu hanya melalui dua perawi. Sebatas pengetahuan kami, Tsulatsiyyat sampai Sudasiyyat terdapat di al-Kutub al-Sittah (kitab induk hadis yang enam).
Tsulatsiyyat adalah hadis-hadis yang di antara penyusun kitab sampai ke Nabi itu ada tiga perawi.

Tsulatsiyyat dalam kitab Sahih al-Bukhari

Dalam Sahih al-Bukhari terdapat 22 hadis yang sanadnya Tsulatsiyyat, sebagai berikut rinciannya:

  1. Imam al-Bukhari dari Imam Makky bin Ibrahim (gurunya Imam al-Bukhari) dari Imam Yazid bin Abi Ubaid dari Sayyidina Salamah bin al-Akwa’ dari Rasulullah, jumlahnya ada 11 hadis yaitu nomor hadis 109, 497, 502, 561, 2007, 2289, 2960, 3041, 4206, 5497, 6891.
  2. Imam al-Bukhari dari Imam Abu ‘Ashim al-Dhahhak bin Makhlad (gurunya Imam al-Bukhari) dari Imam Yazid bin Abi ‘Ubaid dari Sayyidina Salamah bin al-Akwa’ dari Rasulullah, jumlahnya 6 hadis yaitu nomor hadis 1924, 2295, 2477, 4272, 5569, 7208.
  3. Imam al-Bukhari dari Imam Muhammad bin Abdillah al-Anshari (gurunya Imam al-Bukhari) dari Imam Humaid al-Thawil dari Sayyidina Anas bin Malik. Jumlahnya ada 3 hadis yaitu nomor hadis 2703, 4499, 6894.
  4. Imam al-Bukhari dari Imam Khallad bin Yahya dari Imam Isa bin Thahman dari Sayyidina Anas bin Malik. Jumlahnya ada 1 yaitu hadis nomor 7421.
  5. Imam al-Bukhari dari Imam ‘Isham bin Khalid dari Imam Hariz bin Utsman dari Sayyidina Abdullah bin Busr pada nomor hadis 3546

Kesimpulannya, Imam al-Bukhari mempunyai lima guru yang sanadnya ‘aly dalam kitab Sahih al-Bukhari.
Faktor adanya Tsunaiyyat dan Tsulatsiyyat adalah perawi yang berumur panjang sehingga mendapati guru yang sanadnya ‘aly.
Redaksi dan penjelasan lengkapnya silahkan merujuk ke link berikut yang berisi dua kitab Tsulatsiyyat al-Bukhari:

https://drive.google.com/file/d/1Rf4E1NDapGMqxqBPpI6-mj1hYfe89BPZ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1R9FCx0geL04QgPjSi7VSmWhWBpiJi0pb/view?usp=drivesdk

Similar Posts